Finalists of the Leadership Program 2024

10-05-2024

Finalists: 


Arzigul Makenova, 

Bermet Darbisheva, 

Myrzaim Daniyarova, 

Zharnai Suyunbukova, 

Zhyldyz Toktosunova, 

Jasmine Khalilova, 

Aziza Abilevna, 

Naila Niyazova,

Jasmine Shabieva,

Aybika Azhymudunova,

Tulegen Sabyrbekov,

Aizhana Osmonalieva,

Begimai Zairbekovna,

Bakyt Askarbekov,

Doslan Zheksheev,

Meder Erkenbey son,

Nurjaz Saparbek,

Indira Abdikalikova,

Aizirek Myrzabekova,

Kanimet Begimbek uulu,

Kylychbek Muratov,

Altynai Nurlanbekovna,

Bektemir Zhumanazarov,

Aidai Sandybayeva,

Aymara Chomokova.

Congratulations and good luck!


They can find more detailed information at the link.